Foglalkozás egészségügy/üzemorvos Budapesten


Törvényi háttér:


Miért szükséges a munkáltatónak a foglalkozás-egészségügyi (régi nevén: üzemorvosi) szolgáltatás?
A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény elrendeli, hogy minden munkáltató foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást köteles biztosítani valamennyi munkavállalója számára. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás szervezéséről és működéséről, az alkalmazottak kategóriák szerinti besorolásáról a 89/1995 (VII. 14) sz. kormányrendelet intézkedik. A foglalkozás-egészségügyi szerződés meglétét, annak betartását a helyi ÁNTSZ ellenőrei felügyelik, hiányosság vagy szabálytalanság esetén 50.000-500.000 Forint büntetést róhatnak ki.

Rendeletileg kötelező foglalkozás egészségügyi, üzemorvosi szolgáltatások:
a szolgáltató végzi a külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, és kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat,
kivizsgálja, a külön jogszabályban meghatározottak szerint, a foglalkozási megbetegedéseket, fokozott expozíciónak kitett eseteket,
vizsgálja a munkavégzés egészségkárosító hatásait,
végzi az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást,
végzi a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítást,
végzi az egyes foglalkozási csoportokra előírt időszakos orvosi vizsgálatokat,
előírásszerűen vezeti a dolgozók foglalkozás-egészségügyi nyilvántartását,
végzi a megváltozott munkaképességű dolgozók alkalmazási feltételeinek vizsgálatát,
kivizsgálja a foglalkozási megbetegedéseket, illetve annak gyanúját, megszervezi a speciális vizsgálatokat és lefolytatja a jogszabályban rögzített eljárásokat,
eleget tesz a foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos valamennyi jelentési kötelezettségének.

A szolgáltató közreműködik:
a munkahelyi veszélyforrások feltárásában,
foglalkozás-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai, higiénés feladatok megoldásában,
az elsősegélynyújtás és a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében,
a munka- és egészségvédelmi szemléken a megbízó telephelyén,
a katasztrófa-megelőző,-elhárító,-felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában,
részt vesz a közegészségügyi-járványügyi szemléken, munkahelyi kockázatbecslésben,
a védőoltások megszervezésében (influenza, hepatitis, kullancs-encephalitis ellenes).

A foglalkozás egészségügyet szabályozó törvények gyüjteménye:


2007.évi LXXXIV.törvény a rehabilitációs járadékról
34-2007. (XII.21.) SZMM rendelet a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési köt. alól történő mentesítéshez szükséges állapotfelméréséről, ...
89-1995.(VII.14.)korm.rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
102-1996. (VII.12. ) korm. rendelet a veszélyes hulladékokról
213-2007. (VIII.7.) korm. rendelet az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, valamint eljárásának részletes szabályairól
217-1997.(XII.1.)korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásáról szóló 1997.évi LXXXIII.törvény végrehajtásáról
314-2010.(XII.27.) korm.rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelöléséről
321-2007. ( XII.5. )korm. rendelet a komplex rehabilitációról
342-2007.(XII.19.)korm. rendelet a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól
1949.évi XX.törvény a Magyar Köztársaság alkotmánya
1991.évi XI. törvény az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról
6-1987. (VI.24.) EüM rendelet a keszonmunkáról
1992.évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről
1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
1997.évi CLIV. törvény az egészségügyről
1997.évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítási ellátásairól
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról
2007. évi CXXVI. törvény egyes adótörvények módosításáról
12-1983. (Eü.K.13.) EüM utasítás a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása és szociális ellátása tárgyában kiadott 8-1983. (VI.29.) EüM-PM együttes rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
13-1992.(VI.26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról
16-1986. (XII.17.) EüM rendelet az ittasság munkahelyi ellenőrzése véralkohol vizsgálattal
18-1998.(VI.3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
22-1991.(XI.15.)NM rendelet a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz-és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról
27-1995.(VII.25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
27-1996.(VIII.28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról
2-1998 (I.16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről
14-2002 (II.26.) KöViM-EüM rendelet a polgári légi közlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről
2-1999 (II 11 ) IM rendelet az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól
2-2004 (XI.17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről
3-2002 (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
4-2002 (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
5-1993 (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993.évi XCIII.törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
6-1996 (VII.16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról
7-2006 (III 21 ) HM rendelet a hivatásos és szerződéses katonai szolgálatra
12-2006 (III.23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről
22-2005 (VI.24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalóra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményeiről
15-2007 (MüK.5.) SZMM utasítás az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet Alapító Okiratának kiadásáról és közzétételéről
16-2007 (MüK.5.) SZMM utasítása az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Alapító Okiratának módosításáról és közzétételéről
18-2002 (XII.28.) ESzCsM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről
20-2004 (III.31.) ESzCsM rendelet a szakmai kollégiumokról
21-2000 (VIII.23.) BM-IM-TNM együttes rendelet a fegyveres szervek hivatásos, közalkalmazotti és köztisztviselői állományának munkaköri egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról...
21-2002 (XI.8.) GKM-ESzCsM együttes rendelet a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről
22-2005 (VI.14.) HM-EüM együttes rendelet az állami célú légi közlekedésben folytatott szakszolgálati tevékenység repülőegészségi feltételeiről
78-1999 (XII.29.) EüM-BM együttes rendelet a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről
61-1999 (XII.1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről
65-1999 (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
66-1999 (XII.25.) EüM rendelet a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről
66-2005 (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről
25-1998 (XII.27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről
25-2000 (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
26-2000 (IX.30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről
33-1998 (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
40-2004 (IV.26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről
50-1999 (XI.3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeirőlFoglalkozás egészségügy / üzemorvos Budapesten